banner img

Loyalship

TÀU KHÁCH TENDER—//—TENDER

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

Youtube  :TECHNICAL LOYAL

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TÊN TÀU                            TÀU KHÁCH TENDER

LOẠI                                                  TÀU KHÁCH

SỐ HÀNH KHÁCH                                48 NGƯỜI

CẤP TÀU                                                    *VR-SI

VÙNG HOẠT ĐỘNG                                         SI

PRINCIPAL PARTICULARS

SHIP’S NAME                                     TENDER

TYPE OF SHIP                    PASSENGER SHIP

PASSENGER                                  48 PEOPLE

CLASSIFICATION                                   *VR-SI

AREA OF AVIGATION                                    SI