banner img

Loyalship

TÀU KHÁCH DU LỊCH—//—PASSENGER SHIP

Facebook: LOYALSHIPDESIGN

Youtube  :TECHNICAL LOYAL

THÔNG SỐ CƠ BẢN

TÊN TÀU                            TÀU KHÁCH DU LỊCH

NĂM  ĐÓNG                                                  2018

LOẠI                                                  TÀU KHÁCH

SỐ HÀNH KHÁCH                                48 NGƯỜI

CẤP TÀU                                                    *VR-SB

VÙNG HOẠT ĐỘNG                                 BIỂN SB

PRINCIPAL PARTICULARS

SHIP’S NAME                     PASSENGER SHIP

DATE OF BUILD                                         2018

TYPE OF SHIP                    PASSENGER SHIP

PASSENGER                                  48 PEOPLE

CLASSIFICATION                                   *VR-SB

AREA OF AVIGATION                            SEA SB