banner img

Loyalship

PRINCESS 56

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Chiều dài lớn nhất                                        Lmax  = 18.10 m

Chiều dài thiết kế                                         Ltk      = 14.00 m

Chiều rộng lớn nhất                                     Bmax  = 4.47 m

Chiều rộng                                                     B         = 4.71 m

Chiều cao mạn                                              D         = 3.05 m

Chiều chìm                                                    d          = 0.945 m

Số thuyền viên                                              n          = 03 tv

Số người khác                                               n          = 12 tv

Máy chính :   CAT  C12                               2 x 526  KW

Cấp tàu :                    VRH B FRB du thuyền

Vùng hoạt động :                  Vùng biển nội địa

Quy chuẩn áp dụng :  QCVN 81: 2014/BGTVT