banner img

Loyalship

DU THUYỀN CINA

THÔNG SỐ CƠ BẢN

Chiều dài lớn nhất                                        Lmax  = 19.96 m

Chiều dài thiết kế                                         Ltk      = 16.71 m

Chiều rộng lớn nhất                                     Bmax  = 5.53 m

Chiều rộng                                                     B         = …    m

Chiều cao mạn                                              D         = 2.87 m

Mớm nước                                                     d          = …    m

Số thuyền viên                                              n          = 02 tv

Số người khác                                               n          = 12 tv

Máy chính :   Man  V12                               2 x 1224  HP

Cấp tàu :                    Cấp  C  (Nhóm thiết kế C)

Quy chuẩn áp dụng :  QCVN 81: 2014/BGTVT